Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xã Thạch Châu, Lộc Hà, Hà Tĩnh
 19/04/14  Văn bản Bộ GD  219
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 02/2014/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2014 THÔNG TƯ Ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia Tải thông tư tại đây: Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 ...
 19/04/14  Văn bản Bộ GD  207
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 02/2014/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2014 THÔNG TƯ Ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, ...
 29/03/14  Văn bản Bộ GD  219
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐIỀU LỆ Trường mầm non (Ban hành kèm theo Quyết định số 14 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp ...